Evaluering af RIPAT

Initiativ

Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation

Formålet med RIPAT var at nedbringe fattigdom og fødevareusikkerhed blandt småbønder ved at forbedre landbrug og husdyrproduktion ved hjælp af et hjælp til selvhjælp-princip.

 

Siden det første RIPAT-projekt blev iværksat i 2006, udviklede og implementerede ROCKWOOL Fonden, i samarbejde med den tanzaniske NGO RECODA, RIPAT gennem en serie af projekter. Projekterne kan opdeles i tre projekt-koncepter: henholdsvis RIPAT Start, RIPAT Spredning og RIPAT for Peace.

 

Processen med at udvikle, implementere og forbedre RIPAT-konceptet indebar tre større evalueringer. Evalueringerne kan inddeles i tre faser, som i store træk følger de tre projektkoncepter.

Billede

2010-11: Evaluering af RIPAT Start

Det første 3-årige RIPAT Start-projekt blev påbegyndt i 2006 efterfulgt af to projekter i 2008 samt et i 2009. Den første evaluering af RIPAT blev udført i 2010-2011. Formålet med evalueringen var at dokumentere initiativets effekter. Desuden undersøgte evalueringen spredning af teknologier, afgrøder og grupper samt kvaliteten, effektiviteten og relevansen af indsatsen.

2013-14: Evaluering af RIPAT Spredning

I 2012 iværksatte Rockwool Fonden og RECODA to 1-årige pilotprojekter. Formålet var at udvikle og afprøve ressourcebesparende projektkoncepter. Det ene pilotprojekt havde til formål at teste, hvorvidt det var muligt at implementere et omkostningsbesparende RIPAT Basic-projekt med en 1-årig implementeringsperiode. Det andet pilotprojekt var en afprøvning af RIPAT sprednings-konceptet (beskrevet ovenover). Evalueringen havde til formål at vurdere hvorvidt, hvordan og i hvor høj grad de omkostningsreducerende elementer i den etårige sprednings- og implementeringsmodel fremmer spredningen af afgrøder, teknologier og grupper.

2014: Evaluering af RIPAT for Peace

Feltarbejdet blev udført i 2014 og havde til formål at samle, analysere og præsentere information om vigtige aspekter vedrørende levevilkår og fred i projektområdet. Informationen samledes i projektets indledende fase og skal bruges som sammenligningsgrundlag senere i implementeringsprocessen for at vurdere projektets virkning.