Sådan støtter vi

I henhold til ROCKWOOL Fondens fundats har fonden følgende formål:

”Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.”

ROCKWOOL Fondens bestyrelse har i henhold til de formål, der er opstillet i fundatsen, besluttet at prioritere støtte til projekter, der har som mål at generere ny, uafhængig viden, der kan styrke velfærdssamfundets økonomiske og sociale bæredygtighed.

Fonden modtager mange ansøgninger om støtte, og fondens bestyrelse prioriterer, at størstedelen af fondens frie midler bevilliges til at støtte forskning og generering af viden om løsninger til konkrete samfundsudfordringer. Disse projekter kan være udformet selvstændigt, eller de kan være udformet i samarbejde med fondens forskningsenhed og interventionsenhed, men for dem alle gælder, at de før fremlæggelse for bestyrelsen gennemgår en grundig proces med vurdering i fagkyndige komiteer.

Ansøg om støtte til forskningsprojekter

For forskningsprojekter der udformes selvstændigt og genererer ny, uafhængig viden, laves der løbende opslag til ansøgninger indenfor specifikke temaer, der har relevans for velfærdssamfundets bæredygtighed.

I denne ansøgningsperiode indkaldes til forskningsansøgninger under følgende tema: Sundhedsvæsenet i Danmark – fra patientvinklen, systemvinklen og den økonomiske vinkel.

Sundhedsvæsenet er under pres. Fordi vi bliver flere ældre, fordi der hele tiden opfindes nye (men også dyrere) teknologier og fordi vi har en generel forventning om, at kvaliteten i de offentlige sundhedstilbud stiger. Dette afføder et pres på sundhedspersonalet og udfordrer sundhedsvæsenets bæredygtighed – både nu og i fremtiden. I denne ansøgningsperiode ønsker vi at støtte et eller flere projekter, der kan bidrage forståelsen af vores sundhedsvæsens bæredygtighed.

Forskningsansøgninger vil blive vurderet efter gængse videnskabelige standarder. Afgørende for vurderingen af ansøgninger er også, at de har relevans i et større samfundsperspektiv.

Der kan ansøges til forskningsprojekt med budget på op til DKK 5 millioner.

Forskningsansøgninger skal indgives gennem Fondens ansøgningssystem – ved link nedenfor – og vil efterfølgende blive vurderet af fagkyndige efter ansøgningsperioden angivet i systemet. Herefter vil ansøger få svar på, om ansøgningen er indstillet til godkendelse ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Afslag kan ikke forventes at blive begrundet. Yderligere information om ansøgningsproces fremgår af ansøgningssystemet. Såfremt dette ikke er fyldestgørende, bedes ansøger skrive til kontakt@rockwoolfonden.dk.

En vejledende skabelon kan findes her.