Evaluering af RIPAT Start

Initiativ

I 2010-2011, efter afslutningen af det første RIPAT-projekt, blev RIPAT Start evalueret i en stor forskningsbaseret evaluering med deltagelse af både økonomer, geografer og antropologer samt praktikere med speciale i landbrugsudvikling. Formålet med evalueringen var 1) at vurdere interventionens effekter i forhold til de opstillede målsætninger, 2) at undersøge, hvorvidt, hvordan og i hvor høj grad teknologier, afgrøder og grupper havde spredt sig til ikke-deltagende bønder, og 3) at vurdere kvaliteten, effektiviteten og relevansen af indsatsen.

Evalueringsmetoder

Evalueringen gjorde brug af både kvalitative og kvantitative metoder. Analysen af interventionens effekt (formål 1) blev baseret på en større kvantitativ dataindsamling blandt ca. 2000 husholdninger. Undersøgelsen omfattede både husholdninger, der deltog i RIPAT-projektet, og husholdninger, der indgik som en sammenlignelig kontrolgruppe. Undersøgelsen af spredning (formål 2) samt projektets kvalitet, effektivitet og relevans (formål 3) blev baseret på kvalitative metoder og indebar interviews, deltagerobservation, fokusgruppeinterview, workshops og dokumentstudier.

Hovedresultater

Effektevalueringen viste, at RIPAT havde en positiv effekt på de deltagende familiernes fødevare- og ernæringssikkerhed.  Sammenlignet med hustande, som ikke deltog i RIPAT, var der blandt andet en betydelig større sandsynlighed for, at deltagende husstande dyrkede de forbedrede afgrøder eller anvendte de forbedrede husdyrracer, som blev tilbudt gennem projektet. Desuden var der betydelig større sandsynlighed for, at RIPAT-bøndernes familier var mad-sikre i ’sultperioden’, at de spiste kød og æg på ugentlig basis samt havde velnærede børn. Der var en reduktion på 27 procentpoint i sandsynligheden for ’lav-stammethed’ (‘stunting’ dvs. for lave i forhold til alder) blandt børn under fem år.

 

Forskningsholdet pegede på flere mulige årsager til de positive resultater. En mulig årsag var, at den fleksible tilgang til landbrugsrådgivning i RIPAT-modellen gav bønderne reel selvbestemmelse i forhold til de landbrugsteknologier, som blev tilbudt. Desuden bidrog tilhørsforholdet til en stærk gruppe bønder til en forøget følelse af selvstændighed – især blandt de kvindelige bønder – hvilket efterlod kvinderne med stærkere indflydelse over, hvad de høstede afgrøder skulle bruges til i familierne og i landbruget som helhed. Dertil kom, at viften af nye metoder og teknologier gav de deltagende familier adgang til mad hele året. ’Sultperioden’ blev derved mindre mærkbar blandt RIPAT-husstande.