Hvem bruger 6. års SU og hvorfor?

Statens Uddannelsesstøtte (SU) spiller sammen med den gratis uddannelse en særlig rolle i forhold til at sikre lige adgang til uddannelse i Danmark. Den generøse SU-ordning er dog dyr og har gentagne gange været genstand for diskussion. Regeringen har i deres regeringsgrundlag opstillet en målsætning om at afskaffe det ekstra års SU, som studerende på videregående uddannelser har ret til udover den normerede studietid, og Venstre foreslog i 2022 at fjerne det 6. års SU på de lange videregående uddannelser.

 

Dette notat beskriver hvilke grupper af studerende, der i højere grad bruger det 6. års SU på kandidatuddannelser, for at blive klogere på de mulige konsekvenser af at afskaffe det 6. års SU.[1]

 

En begrundelse for at give ekstra SU-klip kan være at forsikre studerende mod uforudsete hændelser, f.eks. sygdom i familien eller at førstevalgte studie var noget andet end forventet. Bagsiden er, at ekstra SU-klip kan føre til, at de studerende forlænger deres studier, fordi de har muligheden for økonomisk støtte i længere tid, uden at det måske var nødvendigt for at gennemføre studiet. Ekstra klip giver også mulighed for at flere skifter studie. Det virker dog sandsynligt, at et studieskifte er så omkostningsfuldt (økonomisk, tidsmæssigt og socialt), at alternativet i højere grad er frafald, end ved den forøgede risiko for studieforlængelse.

 

Analysen antager, at hvis sandsynligheden for at bruge 6. års SU er markant højere for unge fra ressourcestærke hjem, kan det være det en indikation på, at de ekstra SU-klip forlænger studietiden uden nødvendigvis at forhindre frafald. Samtidig vil potentialet for, at det 6. års SU øger den sociale mobilitet, være mindre. Derfor belyses sociale forskelle i risikoen for brug af 6. års SU, både i forhold til hele populationen med gymnasial uddannelse, og i forhold til dem, der er påbegyndt kandidatuddannelser og efter eventuelle studieskift.

Unge med forældre med lang uddannelse og høj indkomst brugte hyppigere 6. års SU.

 

Analysen følger unge der har afsluttet en gymnasial uddannelse ud fra rationalet, at de er potentielle brugere af 6. års SU. Specifikt ses på 167.951 unge, som afsluttede en gymnasial uddannelse i årene 2011-14, og de følges i 8 år. Eventuel brug af 6. års SU er beregnet for studerende, der påbegynder en videregående uddannelse senest 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelse for at efterligne de regler, der gælder i dag. Det 6. års SU opgøres for studerende indskrevet på kandidatuddannelser, når de har brugt mindst 4 SU-klip flere end kandidatuddannelsen er normeret til.

 

Blandt de unge med en gymnasial uddannelse endte 15% med at bruge det 6. års SU på kandidatuddannelser indenfor 8 år efter afsluttet gymnasial uddannelse. Figur 1 viser, at denne andel var væsentligt højere, nemlig 26%, for unge med mindst én forælder med en lang videregående uddannelse. Til sammenligning var det kun 10% af de unge med faglærte forældre, der brugte 6. års SU.

 

Figur 1 viser også, at brugen af 6. års SU afhænger af forældrenes indkomst: Mens 11% af de unge, hvis forældres gennemsnitlige indkomst efter skat (gennemsnittet af mor og fars indkomst) er i den anden laveste fjerdedel af 50-55-åriges indkomst, brugte 6. års SU, gjaldt det 15% af unge med forældre, hvis indkomst er i den øverste fjerdedel. De unge hvis forældre har den laveste indkomst bruger i lidt højere grad 6. års SU. Samme tendens ses for forældrenes uddannelse, hvor ufaglærte i lidt højere grad bruger 6. års SU end faglærte. De unge fra laveste grupper bruger en lille smule hyppigere 6. års SU end unge fra næstlaveste grupper.

 

Der er således overordnet set en positiv sammenhæng mellem andelen, der brugte 6. års SU og både forældrenes uddannelse og deres indkomst. Sammenhængen med forældrenes uddannelse er stærkere end den er for forældrenes indkomst, som det ofte ses i dansk sammenhæng. Det er altså en ordning, der primært – men ikke kun – bruges af unge fra ressourcestærke hjem.

 

Sammenhængen med uddannelse og indkomst er stærkere end sammenhængen med andre elevkarakteristika såsom køn, ikke-vestlig baggrund og forældrenes arbejdsmarkedsstatus, se Tabel A.1 bagerst i notatet. Der er betydelige forskelle på tværs af forskellige studieretninger, se Tabel A.1 bagerst i notatet.

Billede

Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Uddannelse er den længste gennemførte uddannelse blandt forældrene (KVU, MVU og LVU står for kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Bacheloruddannelser er medregnet i LVU). Indkomst er forældrenes gennemsnitlige indkomst efter skat, placeret i forhold til 50-55-åriges indkomst. Lav indkomst betyder, at forældrenes indkomst er i den laveste fjerdedel blandt 50-55-åriges indkomst, mens høj indkomst er i den øverste fjerdedel.

Blandt kandidatstuderende bruger unge fra ufaglærte hjem og med lavest indkomst hyppigere 6. års SU

 

Brugen af 6. års SU er per konstruktion begrænset til studerende, der har studeret i mere end normeret tid. Om de studerende når dertil afhænger af, om de søger og optages på videregående uddannelser og om de når tilstrækkeligt langt i studiet eller er faldet fra inden, og om de skifter studie eller forlænger deres studier.

 

For at belyse, hvordan brugen af 6. års SU varierer med nogle af disse studievalg, afgrænses populationen til studerende, der er begyndt på en kandidatuddannelse. Disse studerende er i figur 2 opdelt efter deres forældres indkomstniveau og uddannelse, som ovenfor.

 

Figur 2 viser, at brugen af 6. års SU helt som ventet er langt større blandt de studerende, der er optaget på kandidatuddannelser, end den var blandt alle med en gymnasial uddannelse: Mens 15% af alle med en gymnasial uddannelse brugte 6. års SU er andelen over 40% for studerende på kandidatuddannelserne.

 

Figur 2 viser samtidig, at andelen af studerende på kandidatuddannelser, der brugte 6. års SU, også afhænger af både forældrenes indkomst og uddannelse. Men modsat tilfældet blandt alle med en gymnasial uddannelse, er unge, hvis forældre har en lav indkomst eller er ufaglærte, blandt de hyppigste brugere af det 6. års SU. Det gælder f.eks. 44%, af unge fra hjem med lav indkomst, mens det gælder 38-40% af unge, hvis forældre har en højere indkomst. Brugen af 6. års SU er derfor høj blandt alle kandidatstuderende, uagtet forældrenes indkomst, men altså lidt højere for dem fra hjem med lavest indkomst eller fra ufaglærte hjem. Brugen er dog også stadig høj blandt unge med akademikerforældre.

 

Når unge fra hjem med højere indkomst og uddannelse i højere grad bruger 6. års SU, som vist i figur 1, er det derfor fordi disse unge i højere grad påbegynder en kandidatuddannelse, end det er tilfældet for unge, hvis forældre har en lavere indkomst eller uddannelse. Er de unge først nået til kandidatuddannelsen viser der sig en højere risiko for brug blandt unge fra mindre ressourcestærke hjem. En undtagelse er unge fra akademikerhjem, og det tyder på, at der flere underliggende forklaringer på brugen af det 6. års SU.

Billede

Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Uddannelse er den længste gennemførte uddannelse blandt forældrene (KVU, MVU og LVU står for kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Bacheloruddannelser er medregnet i LVU). Indkomst er forældrenes gennemsnitlige indkomst efter skat, placeret i forhold til 50-55-åriges indkomst. Lav indkomst betyder, at forældrenes indkomst er i den laveste fjerdedel blandt 50-55-åriges indkomst, mens høj indkomst er i den øverste fjerdedel.

Brug af 6. års SU er særlig høj for kandidatstuderende, der har skiftet studie

 

I figur 3 belyses betydningen af studieskift for brugen af 6. års SU. Her ses alene på studerende på 2. år af kandidatuddannelser, hvor brugen af 6. års SU typisk stiger.

 

Figuren viser, at brugen af 6. års SU er betydeligt højere blandt kandidatstuderende, der har skiftet studie (hvor tidligere studieskift på bacheloruddannelser eller andre uddannelser er medregnet), end for dem, der ikke har skiftet studie. Men figuren viser også, at blandt studerende der har skiftet studie, er brugen af 6. års SU stadig hyppigst for unge fra hjem med lavest indkomst: Mens 46% af de unge fra hjem med lavest indkomst bruger 6. års SU, gælder det alene 40% for de unge med højere indkomst. Tilsvarende gælder, at brugen af 6. års SU er hyppigere for unge fra hjem med lavest indkomst, blandt dem, der ikke har skiftet studie: Her det blot 14% blandt de unge fra hjem med lav indkomst der brugte 6. års SU, og 9% for dem fra hjem med højere indkomst.

 

Det er muligt, at gruppen der skifter studie, har nogle særlige karakteristika, der gør, at de også har større risiko for at forlænge studiet eller falde fra studiet. Det kan f.eks. være, at de generelt har lavere karakterer eller i højere grad vælger nogle studier, hvor der er større risiko for frafald og studieskift. Men ovenstående resultater består når der kontrolleres for elevkarakteristika såsom køn, ikke-vestlig baggrund, egen og forældres alder, studieretning på kandidatuddannelsen, år og karaktergennemsnit for afsluttet gymnasial uddannelse og om man har børn under 2 år (og derfor kvalificerer til ekstra SU-klip under barsel), se Figur A.3 og A.4 i appendiks. Det tyder på, at den højere brug af 6. års SU for studieskiftere, og den endnu højere brug af 6. års SU for unge fra hjem med lavest indkomst, er robust, og at det gælder for studerende med forskellig baggrund, evner og studieretning. Den høje brug af det 6. års SU for studieskiftere ses også på tværs af grupper med forskellige forældreuddannelsesniveauer, se figur A.5 og A.6.
Billede

Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014 og er påbegyndt en kandidatuddannelse. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Lav indkomst betyder, at forældrenes indkomst efter skat er i den nederste fjerdedel i indkomstfordelingen for 50-55-årige.

Brugerne af 6. års SU fra hjem med lav indkomst er et mindretal

 

Men hvem er det generelt, som påvirkes, hvis 6. års SU fjernes? Mens ovenstående analyser har belyst andelen, der brugte 6. års SU for grupper af studerende med given forældrebaggrund, belyses andelen med forskellig forældrebaggrund blandt brugerne i dette afsnit. Hvis brugerne i alt overvejende grad er fra ressourcestærke hjem, er muligheden for, at 6. års SU påvirker den sociale mobilitet, begrænset.

 

Helt i tråd med den positive sammenhæng mellem forældres indkomst og påbegyndelse på kandidatuddannelser, som ligger bag figur 2, kommer brugerne af 6. års SU generelt fra hjem med en højere indkomst i forhold til andre unge: Forældrene til brugere af 6. års SU har en gennemsnitlig årlig indkomst efter skat på 389.002 kr. (2022-kroner), mens gennemsnitsindkomsten efter skat var 346.145 kr. for forældre til unge, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, men ikke brugte 6. års SU.

 

Figur 4 viser, hvordan indkomsten for forældre til brugere af 6. års SU fordeler sig.[2] Figuren viser, at 40% af brugerne af 6. års SU kommer fra hjem, hvis indkomst er i den øverste fjerdedel af 50-55-åriges indkomstfordeling. I denne gruppe er den gennemsnitlige forældreindkomst efter skat blandt brugerne 577.854 kr. 47% kommer fra hjem i den midterste halvdel af indkomstfordelingen, og deres forældres gennemsnitlige indkomst efter skat er 289.000. Kun 12% kommer fra hjem med lav indkomst, defineret som indkomst i den nederste fjerdedel af de 50-55-åriges indkomstfordeling. I denne gruppe er forældrenes gennemsnitlige indkomst efter skat 136.000 kr.

Billede

Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Indkomst er forældrenes gennemsnitlige indkomst efter skat i forhold til indkomsten for alle 50-55-årige. Lav indkomst betyder, at forældrenes indkomst efter skat er i den nederste fjerdedel i indkomstfordelingen for 50-55-årige.

En tredjedel af brugerne af 6. års SU har faglærte eller ufaglærte forældre

 

Figur 5 viser, hvordan brugerne af 6. års SU fordeler sig med hensyn de unges forældres højeste uddannelse. Brugerne fordeler sig næsten ligeligt i tre grupper: en gruppe (32%), hvor mindst én forælder har en lang videregående uddannelse, én gruppe (30%), hvor forældrenes højeste uddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, og den sidste gruppe (36%), hvor begge forældre har andre uddannelser end lange og mellemlange (primært faglærte).[3]

 

Specifikt har 1 ud af 3 af brugerne af 6. års SU på de lange videregående uddannelser forældre, der er faglærte eller ufaglærte, mens 2 ud af 3 har forældre, der ikke selv har en lang videregående uddannelse. Muligheden for, at det 6. års SU kan påvirke mobiliteten i uddannelse på tværs af generationer, er derfor til stede. En forudsætning er dog netop, at nogle af brugerne af det 6. års SU ikke ville opnå en kandidatuddannelse, hvis det 6. års SU blev fjernet. Og det ved vi som sagt ikke.

Billede

Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Uddannelse er den højeste gennemførte uddannelse blandt forældrene.

Appendiks:

Data, validering og ekstra resultater

 

Analysen er baseret på administrative registerdata fra Danmarks Statistik bestående af alle unge, der færdiggør en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, international gymnasiale uddannelser, studenterkursus, HF, men ikke fx EUX) i 2011-2014. Disse kohorter følges alle i 8 år. Ved at følge hele årgange af studenter får vi opgjort alle brugere af 6. års SU uanset om de færdiggør en uddannelse eller ej.

 

Der anvendes oplysninger om de biologiske forældres højest fuldførte uddannelse (UDD-registret), deres arbejdsmarkedsstatus (RAS-registret) og disponible indkomst i året (IND-registret), hvor den unge begynder første uddannelse. Vi anvender den gennemsnitlige disponible indkomst for forældrene, hvis begge forældre observeres i data, og ellers blot den ene. Dette gennemsnit placeres i fordelingen af disponible indkomster for 50-55-årige, som repræsentativ population for typiske forældre til unge, når de færdiggør en gymnasial uddannelse.

 

Antal SU-klip i et år beregnes som antal uger med kode 651 i Dream-registret (SU-ydelse). Antal uger omregnes til klip ved at dele med 4.3 og runde ned. Klip i gymnasiet medregnes ikke.

Fordeling af antal SU-klip

 

Fordelingen af det samlede antal SU-klip for de valgte årgange er vist i figur A.1. Figuren viser højdepunkter omkring 42 og 58 måneder, svarende til brug af SU på normeret tid på mellemlange og lange videregående uddannelser. Der er et tredje mindre højdepunkt lige efter 70 måneder, svarende til det 6. års SU. Figuren viser samtidig, at nogle studerende (10%) brugte et højere antal SU-klip end de tilladte 70, hvilket dels kan skyldes uddannelser som teologi eller medicin, der er længere end 5 år, eller det kan skyldes perioder med sygdom eller ekstra klip som følge af f.eks. studierådsarbejde.

 

Figur A.1. Maksimalt brugte SU-klip 8 år efter afsluttet gymnasial uddannelse.

 

Note: Unge med afsluttet gymnasial uddannelse i 2011-2014, fulgt i 8 år.

 

 

 

Kontrol af fordeling af SU-klip

 

Vi har sammenlignet fordelingen af SU-klip opgjort på baggrund af Dream-registret med en opgørelse på baggrund af udbetalte ydelser fra indkomstregistret. Ydelsen er divideret med den månedlige sats for udeboende, og antal klip er sat til maksimum på 12. Figur A.2 viser fordelingen af SU-klip fra de to registre for studerende påbegyndt en kandidatuddannelse, 6 år efter studiestart. Figuren viser, at selv med den forholdsvis grove opgørelse fra indkomstregistret stemmer de to datakilder rimeligt pænt overens, f.eks. med toppunkter lige omkring 70 SU-klip.
Figur A.2 Antal akkumulerede SU-klip for studerende påbegyndt kandidatuddannelse, 6 år efter studiestart, opgjort pba. indkomst- og Dream-registret.
Note: Unge med afsluttet gymnasial uddannelse i 2011-2014, 6 år efter påbegyndt uddannelse.

Det 6. års SU

Vi opgør det 6. års SU som SU-klip, der bruges på kandidatuddannelser, når det akkumulerede antal SU-klip overgår den normerede tid på uddannelsen. For at gøre opgørelsen så sammenlignelig som muligt med nuværende regler, beregnes 6. års SU alene for studerende, der senest er påbegyndt en videregående uddannelse 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelse.
Den normerede tid er opgjort for færdiggjorte uddannelser. For studerende, der ikke færdiggør deres uddannelse, anvender vi normeringen som størstedelen med den samme igangværende uddannelse ender med at have.
Vi kan ikke identificere ekstra klip tildelt på baggrund af andre ordninger, f.eks. som følges af sygdom, barsel eller f.eks. studierådsarbejde. For at tillade ekstra klip tildelt af andre årsager medregnes de tre første ekstra klip ikke. Vi har kontrolleret om resultaterne påvirkes af studerende med små børn (under 2 år) og derfor kvalificerer til ekstra SU-barselsklip. Det har meget lille betydning. Det ændrer heller ikke på, hvilke grupper, der hyppigere bruger 6. års SU end andre, hvis 6 ekstra klip ikke medregnes som 6. års SU (se Tabel A.1).

 Ekstra resultater

 

Figur A.3. Sandsynlighed for brug af 6. års SU blandt unge, opdelt på studieprogression og forældres længste uddannelse.
Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Lang videregående uddannelse (LVU) angiver, at mindst én forælder har en lang videregående uddannelse.
Figur A.4. Sandsynlighed for brug af 6. års SU blandt unge påbegyndt kandidatuddannelser, opdelt på studieskift og forældres indkomst, kontrolleret for baggrundsforhold.
Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014 og er påbegyndt en kandidatuddannelse. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Lav indkomst er de forældre, hvis indkomst er placeret i nederste fjerdedel blandt 50-55-åriges indkomst. Resultaterne kontrollerer for køn, ikke-vestlig baggrund, egen og forældres alder, studieretning på kandidatuddannelsen, år og karaktergennemsnit for afsluttet gymnasial uddannelse og om man har børn under 2 år.
Figur A.5. Sandsynlighed for brug af 6. års SU blandt unge påbegyndt kandidatuddannelser, opdelt på studieskift og forældres længste uddannelse.
Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014 og er påbegyndt en kandidatuddannelse. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Lang videregående uddannelse angiver, at mindst én forælder har en lang videregående uddannelse.
Figur A.6. Brug af 6. års SU på kandidatuddannelser, opdelt på forældreuddannelse og studieadfærd, kontrolleret for baggrundsforhold.
Note: Unge, der afsluttede en gymnasial uddannelse i 2011-2014 og er påbegyndt en kandidatuddannelse. 6. års SU er beregnet for dem, der påbegyndte deres første videregående uddannelse senest 2 år efter og har brugt flere SU-klip end normeret tid på en kandidatuddannelse. Lang videregående uddannelse angiver, at mindst én forælder har en lang videregående uddannelse. Resultaterne kontrollerer for køn, ikke-vestlig baggrund, egen og forældres alder, studieretning på kandidatuddannelsen, år og karaktergennemsnit for afsluttet gymnasial uddannelse og om man har børn under 2 år.
Tabel A.1. Studerende med afsluttet gymnasial uddannelse i 2011-2014.

Noter:

 

[1] De anvendte data indeholder ikke oplysninger om årsagen til ekstra SU-klip, såsom i tilfælde af sygdom, studierådsarbejde eller barsel. For at tillade ekstra klip, der gives af andre årsager, medregnes de første 3 ekstra klip udover normeret tid ikke. Tabel A.1 viser, at analysens primære konklusioner om, hvilke grupper der sjældent eller hyppigt brugte mere SU, ikke ændres, hvis det ændres til 6 ekstra klip. Det samme er tilfældet, hvis nybagte forældre udelades.

 

[2]  Indkomstplaceringen er dannet i forhold til 50-55-årige, for at belyse indkomstniveauet for brugerne af ekstra SU i forhold til en generel population af voksne i den typiske alder for forældre til nybagte studenter.

 

[3] For de sidste 2% har vi ingen oplysninger om forældrenes uddannelse.

Relaterede udgivelser

indlæg

Indlæg

Fjerner man det sjette SU-år, rammer det studerende fra lavindkomstfamilier hårdest

Gå til indlægget