NExTWORK

Initiativ

Virksomhedsrettet ungeindsats

Langtfra alle unge slår rod på det danske arbejdsmarked. Hvert år står 5.000 unge uden job og kompetencegivende uddannelse, hvilket svarer til 6-8% af hver ungdomsårgang. Det har store sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte unge, og det koster samfundet 12-15 mia. kr. om året, at de unge står uden for arbejdsmarkedet.

 

Trods gode intentioner, reformer og økonomiske opsving har andelen ikke ændret sig nævneværdigt i 20 år. Som samfund skal vi turde bryde med hidtidig praksis og tænke nyt. Med udgangspunkt i forskningsviden og i samarbejde med kommuner, virksomheder og ikke mindst de unge har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed udviklet en netværksbaseret beskæftigelsesindsats: NExTWORK. NExTWORK er en langsigtet investering med målsætningen om at få de mest udsatte ledige unge til at starte og fortsætte i uddannelse eller job.

Billede
I

Intervention

I 2014 tog ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed sammen med kommunale samarbejdspartnere initiativet til at udvikle, afprøve og evaluere en ny ungeindsats: NExTWORK. Indsatsen har som målsætning at få ledige unge, der er blandt de mest sårbare i gruppen, startet og fastholdt i uddannelse eller job.

Hvad er NExTWORK?

 

NExTWORK er en indsats for unge i alderen 18-29 år, hvor grupper af hhv. unge og virksomheder danner netværk med hinanden. De unge starter i praktik og får mulighed for at afprøve forskellige jobs og arbejdspladser. De unge indgår i en mindre gruppe på 6-8 personer, der mødes ugentligt, hvor de kan sparre med hinanden om deres arbejdserfaringer.

 

Et vigtigt koncept i indsatsen er, at de unge selv vælger deres praktiksted. Undervejs i forløbet får de mulighed for at skifte praktiksted og afprøve andre brancher og typer af opgaver. Gennem konkrete og relevante arbejdserfaringer får de unge sammen med andre unge og deres kollegaer på arbejdspladserne mulighed for at gøre sig nye erfaringer, sætte ord på noget af det, de oplever og er en del af på arbejdet, og over tid opbygge arbejdsidentitet.

 

De unge og virksomhederne i NExTWORK understøttes af et team, der faciliterer netværket og giver både unge og virksomheder sparring undervejs i indsatsen.

Principper som grundelementer i NExTWORK

NExTWORK er en indsats, der er baseret på principper. I stedet for at de professionelles arbejde er baseret på en manual, som ofte kan fastlåse dem, så er det principperne, der sætter rammen for, hvordan de arbejder i indsatsen.

 

De tre principper – arbejdsidentitet, mange til mange og magtskifte – er kernen i indsatsen. De fastholder fokus på, hvordan NExTWORK er anderledes end det eksisterende beskæftigelsessystem. Når de professionelle arbejder ud fra principperne, har det betydning for, hvordan de møder de unge og virksomhederne, hvordan de udformer aktiviteter i indsatsen, og hvordan de understøtter netværket og de unges vej ud af ledighed.

Uddybning af principperne

Arbejdsidentitet

 

I NExTWORK er der fokus på de unges arbejdsidentitet. I stedet for at de unge gennem kurser gøres klar til job og uddannelse i fremtiden, får de unge konkrete arbejdserfaringer gennem praktikforløb. Ved at give erfaringerne opmærksomhed og reflektere over dem i fællesskab med andre unge og virksomheder opbygges en arbejdsidentitet.

Mange til mange

 

I NExTWORK er der fokus på arbejdsfællesskaber mellem unge samt mellem unge og virksomheder. I stedet for at forsøge at hjælpe unge 1:1 er både virksomheder, professionelle og unge fælles om at skabe gode muligheder for alle unge. Desuden får de unge en plads i et ungenetværk, hvor de kan spejle sig i hinandens erfaringer.

Magtskifte

 

I NExTWORK er der fokus på at give beslutningskraften videre til de unge og arbejdspladserne med henblik på at skabe ejerskab. I stedet for at de professionelle angiver retningen, får de unge reelle valgmuligheder i deres eget forløb. De unge og virksomhederne lærer hinanden at kende og har arbejdsrelevante samtaler. Efter at have mødt forskellige virksomheder vælger de unge, hvor de gerne vil arbejde.

Kommunale pilotprojekter og effektevaluering

NExTWORK implementeres som pilotprojekter i en række kommuner landet over med forskudt opstart mellem kommunerne. Den første implementering skete i Roskilde Kommune tilbage i 2017. På nuværende tidspunkt har seks kommuner deltaget i pilotprojektet herunder Roskilde, København, Sønderborg, Vejle, Horsens og Kalundborg Kommune. På tværs af kommunerne har over 1.000 unge allerede deltaget i indsatsen, samtidig med at knap 600 virksomheder har været involverede.

 

Et af formålene med at udvikle, afprøve og implementere NExTWORK er at bidrage med ny viden om, ”hvad der virker” på beskæftigelsesområdet. For at få solid dokumentation for effekten af NExTWORK evalueres indsatsen derfor gennem et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor målgruppen af unge for indsatsen udvælges tilfældigt og fordeles i en indsatsgruppe og i en kontrolgruppe.

 

Effektevalueringen gennemføres af forskere fra Institute for Fiscal Studies i London.

Sådan blev NExTWORK udviklet

Billede

Mere om NExTWORK

Læs mere om initiativet her

nextwork.dk

Hvad nu?

 

Projektet er fortsat undervejs, og vi rapporterer løbende viden. Se hvad vi allerede har udgivet på projektet i listen herunder.