Lærings-Mindset

Initiativ

Kan skoleelevers indstilling til læring styrkes gennem enkle psykologiske øvelser?

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har vi undersøgt, om man med enkle læringsøvelser, som har vist positive resultater i USA, kan forbedre elevers tilgang til læring, oplevelse af tilhørsforhold og faglige udbytte af skolen.

Billede

Om initiativet

 

Psykologisk forskning fra en række forskellige skolekontekster i USA har vist, at man kan styrke skoleelevers indstilling til læring og faglige udbytte gennem enkle psykologiske øvelser. Det er øvelser, hvor eleverne f.eks. reflekterer over deres personlige værdier, giver gode råd til andre elever om svære situationer eller opbygger en ny type kendskab til lærerne. Øvelserne er kendetegnet ved at fokusere på at nedbryde psykologiske barrierer for læring (i modsætning til kognitive barrierer).

 

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har vi undersøgt, om denne viden fra amerikanske forskning er relevant i en dansk kontekst. Vi har tilpasset og afprøvet indsatserne på mellemtrinnet i grundskolen, hvor vi er nysgerrige på, om man med enkle greb kan fremme elevernes tro på egne evner, styrke deres følelse af tilhørsforhold i skolen og derigennem fremme deres faglige udbytte af skolen.

Følsomme hjerner

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder vi systematisk med at inddrage viden om børn og unges hjerneudvikling i vores arbejde.

 

De tidlige ungdomsår er et oplagt tidspunkt at arbejde med elevers tilgang til læring og faglige udbytte, da evnen til at lære og indgå i sociale sammenhænge er under hastig udvikling i 9-14 årsalderen. Både positive og negative følelser opleves mere intenst i denne alder, hvor social anerkendelse og status spiller en central rolle [1].

 

På dette tidspunkt er eleverne særligt følsomme over for positive påvirkninger fra deres omgivelser. Dette kan skabe grobund for, at eleverne udvikler positive fortolkninger af det læringsmiljø, de indgår i, og derigennem fremme deres tilgang til læring og det faglige udbytte af skolen.

 

Hvis du er nysgerrig på at inddrage viden om børn og unges hjerneudvikling, har vi udviklet et vidensbaseret designværktøj, som kan anvendes af alle, der arbejder med unge: www.developtoolkit.dk

Hvad har vi lært?

Vores arbejde med læringsøvelser har vist, at det er muligt at tilpasse øvelser fra amerikansk forskning til en anderledes og yngre målgruppe i en dansk skolekontekst. Vi har set indikationer på, at vi med betydelige tilpasninger og et skift fra boglige øvelser til mere legende øvelser kan engagere eleverne i læringsøvelserne.

 

Gennem afprøvninger har vi oplevet, at elever kan reflektere, indleve og identificere sig med materialet. Da vi ikke har gennemført en effektevaluering af øvelserne, ved vi imidlertid ikke, om øvelserne fører til, at elevernes tilgang til læring og faglige udbytte styrkes.

Hvorfor stoppe her?

Til trods for, at vi er lykkes med at skabe engagement hos eleverne gennem øvelserne, tror vi ikke, at de selvstændige øvelser er tilstrækkelige til at få elever til at foretage et skifte væk fra en negativ tilgang til læring og hen imod en mere positiv læringstilgang.

 

Vi mener, at løsningerne kræver, at vi skaber forandringer i systemet. Da læringsøvelserne ikke påvirker miljøet omkring eleverne, er vi skeptiske over for øvelsernes præventive potentiale i forhold til, at flere elever får et større fagligt udbytte af grundskolen og får en adgangsgivende 9. klasses eksamen til videre uddannelse.

 

Endeligt er vi optaget af at løfte fokus fra individet til fællesskabet. De seneste år har vi i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed haft et stigende fokus på systeminnovation, og hvordan borgere mødes af systemet. Systemerne, vi kender i dag, er på mange måder velfungerende for den brede gruppe af elever, men der er en gruppe af elever, som ender i udsatte positioner senere i livet. Dem er vi særligt optaget af at skabe en målbar forandring for.

Hvad nu?

Projektet blev afsluttet i 2022 i ROCKWOOL Fondens regi, og indsigterne lever videre i projektet Lås Skolen Op. Find vores viden nedenfor.