Ungdomskriminaliteten rasler ned – en væsentlig årsag er mødrenes stigende uddannelsesniveau

Vidensoverblik

Juni 2024

task_alt

Eksternt bedømt

Blandt drenge født i starten af 1970’erne blev 14 pct. dømt for en straffelovsovertrædelse, da de var 15-20 år. Det tal er nu mere end halveret til 6 pct. for drenge født i 2000. Især i de større byer er der sket store fald. Fra 19 procent blandt drenge født i starten af 1970’erne til 7-8 procent blandt drenge født i 2000.

Skrevet af Lars Højsgaard Andersen

Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fonden, der finder, at en stor del af faldet skyldes forbedringer i uddannelsesniveauet blandt drengenes mødre. Studiet fokuserer på, om mødrene har fuldført mindst enerhvervskompetencegivende eller gymnasial uddannelse, før de fylder 30 år. Over studiets dataperiode er den procentdel steget fra ca. 55 procent til ca. 85 procent.

Billede

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra studiet viser, at hele 30 procent af faldet i drengenes ungdomskriminalitet kan henføres til forbedring i mødrenes uddannelsesniveau.

Der er flere måder, hvorpå mødres uddannelsesniveau kan dæmpe sønners kriminalitet. Uddannelse kan give flere ressourcer, fx højere indkomst, i hjemmet og dermed påvirke sønnernes opvækst positivt. Kriminalitetsrisikoen påvirkes af, hvordan forældre opdrager inkl. hvordan (og hvilke) normer og attituder, der overføres fra forældre til børn. Her har andre studier vist, at skolegang påvirker den måde, vi kommunikerer på, især hvordan forholdet mellem voksne og børn håndteres. Og med uddannelse kan der også komme en øget forventning om, at ens børn også selv forfølger og værdsætter uddannelse, hvormed de totale omkostninger ved at begå kriminalitet så at sige stiger.

Fædrenes rolle og indflydelse lader derimod ikke til at være af den store betydning for de unges kriminelle løbebane, når det gælder ændringer i fædrenes uddannelsesniveau, alder når de får børn eller procentdelen, der vokser op med en far, der selv er dømt for kriminalitet. I disse tilfælde er forklaringskraften væsentligt lavere, end når man ser på tilsvarende forhold ved moderen, og altså især hendes uddannelsesniveau. Studiet konkluderer derfor, at mødres uddannelsesniveau spiller en særligt afgørende rolle for sønnernes risiko for at havne i ungdomskriminalitet.

Om studiet

Studiet baserer sig på registerdata fra Danmarks Statistik om samtlige drenge der er født i årene 1970-2000. Afgrænsningen skyldes, at der måles på disse drenges kriminalitet, når de er 15-20 år, og der kan derfor ikke medtages senere årgange. Studiet bygger på i alt ca. 950.000 drenge.

Data er så beriget med mødrenes højest fuldførte uddannelse, da drengen fyldte 15 år. Dertil er data beriget med andre baggrundsinformationer, så som hvor drengen bor, og hans fars baggrund, fx uddannelse.

Studiet benytter flere forskellige metoder til at analysere sammenhængen mellem mødres uddannelse og sønners ungdomskriminalitet. På tværs af metoderne træder den samme konklusion frem: I de årgange, hvor mødrenes uddannelsesniveau er højere, er ungdomskriminaliteten blandt drengene mindre.

I en såkaldt statistisk dekomponering undersøger studiet herefter, hvor stor en procentdel af faldet i ungdomskriminalitet som kan henføres til ændringer i forskellige faktorer ved drengenes mødre og fædre. Det er stort set kun faktorer der knytter sig til moren som er betydningsfulde, og morens uddannelsesniveau (og alder da hun fødte sønnen) fremstår som allervigtigst.

At mødres uddannelse er vigtig for sønners kriminalitetsrisiko, bekræftes i studiet af en analyse af en uddannelsesreform tilbage i 1974. Reformen hævede det antal år, man minimum skulle gå i skole, fra 7 til 9 år. Studiet sammenligner kvinder, som gik i skole umiddelbart før og efter reformen. Den ene gruppe kvinder havde pga. reformen 2 års ekstra obligatorisk skolegang bag sig end den anden gruppe. Studiet ser så på disse kvinders sønner og deres ungdomskriminalitet. Sønner til mødre, der havde mere skolegang pga. reformen blev rigtig nok dømt for lidt mindre ungdomskriminalitet. Forskellen er ikke statistisk sikker – men resultaterne peger i den samme retning som den generelle konklusion. Et lignende svensk studie understøtter i øvrigt konklusionen og finder en statistisk sikker effekt af en lignende reform i Sverige i 1950’erne.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

The Role of Female Education Expansion in Declining Youth Crime Rates

Gå til forskningsrapporten