Unges personlighed og familienormer kan forudsige uddannelseslængden for personer med dansk og ikke-vestlig baggrund

Vidensoverblik

Marts 2024

task_alt

Eksternt bedømt

Længden af uddannelse som 30-årig hænger sammen med, hvordan man som ung opfattede sig selv, og hvilke normer man har med hjemmefra. Selvopfattelsen og familienormerne kan også delvist forklare, at personer med ikke-vestlig baggrund opnår kortere uddannelse end personer med dansk baggrund.

Også i dette vidensoverblik:
Selvopfattelse og familienormer hænger sammen med 9.klasses karakterer
Unge med ikke-vestlig baggrund har mere selvtillid end danske unge, men forventer i højere grad traditionelle kønsroller i deres fremtidige familieliv

I en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fonden har forske-re fulgt den skoleårgang, der tog afgang fra folkeskolen i 2005 og set på, hvor lang uddannelse de har fået i 2020. Undersøgelsen viser, at selv 15 år efter, at unge svarede på spørgsmål om sig selv, deres forældres og deres egne forventninger til fremtiden, kan svarene bruges til at forudsige, hvor lang uddannelse de er endt med at få som cirka 30-årige.

Resultaterne viser, at jo mere unge anser sig selv som arbejdsomme og tror på egne evner til at løse problemer, des længere uddannelse ender de med at få som voksne. Det er også forbundet med længere uddannelse, hvis forældrene lægger vægt på uddannelse, bruger tid på de unge, og ikke giver dem for mange fridage. Til gengæld opnår unge, som forventer, at når de har stiftet familie, så skal moren gå hjemme og passe børnene, kortere ud-dannelse. Sammenhængene findes både blandt personer med dansk og med ikke-vestlig baggrund.

Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund opnår kortere uddannelse end danskere

I gennemsnit har dem, der færdiggjorde folkeskolens afgangsprøve i 2005 15,1 års uddannelse i 2020. Personer med dansk baggrund opnår gennemsnitligt 15,3 års uddannelse, efterkommere med ikke-vestlig baggrund 14,4 års uddannelse, mens indvandrere med ikke-vest-lig baggrund opnår 14,2 års uddannelse. Der er altså et uddannelsesmæssigt ”gab” på omtrent et år mellem personer med dansk og ikke-vestlig baggrund.

Billede

Note: Figuren viser forskellen i samlet uddannelseslængde mellem henholdsvis personer med dansk baggrund og efterkommere og ind-vandrere med ikke-vestlig baggrund, 15 år efter de færdiggjorde folkesko-lens afgangsprøve i 2005.

Både ”hårde” socioøkonomiske mål og ”bløde” mål kan forklare uddannelsesgabet

Forskerne har undersøgt, hvad der kan forklare dette gab. De har både kigget på ”hårde” socioøkonomiske mål, som forældres uddannelse, beskæftigelse og den gennemsnitlige indkomst, og på mere ”bløde” mål, som fx skoletrivsel og personlighedstræk, forældreinvolve-ring, og traditionelle familieværdier og religiøsitet. Hvis man alene tager højde for de forskellige bløde mål, og altså sammenligner unge, der vurderer sig selv mere ens med hensyn til personlighed og familienormer, bliver den forudsagte uddannelseslængde meget mere ens. Faktisk ville der – statistisk set – ikke være forskel på uddannel-seslængden blandt danskere og ikke-vestlige efterkom-mere, hvis de som 15-16-årige havde ens personlighed og familienormer. Ikke-vestlige indvandrere med samme personlighed og familienormer ville dog stadig opnå lidt kortere uddannelse.

Tilsvarende kan man sammenligne personer med sam-me ”hårde” karakteristika – altså danskere og ikke-vest-lige efterkommere og indvandrere, der som unge vokse-de op i familier med samme husstandsindkomst, og hvis forældre har samme uddannelsesniveau, og samme tilknytning til arbejdsmarkedet. Her viser undersøgelsen, at unge med ikke-vestlig baggrund ville få mindst lige så lang uddannelse som danskere, måske endda længere, hvis de havde samme socioøkonomiske karakteristika. Der er dog grund til at være forsigtig med sådanne ”alt andet lige” sammenligninger, når det gælder socioøkonomiske karakteristika.

Først og fremmest har forældre til unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund oftest ikke haft samme chance for at uddanne sig i deres oprindelsesland som forældre til danske unge. Der kan derfor være flere ”skjulte” ressourcer i ikke-vestlige familier med forældre uden erhvervsuddannelse. At have en mor eller far uden anden uddannelse end grundskolen, siger derfor meget mindre om uddannelseschancerne for unge med indvandrerbaggrund end for danske unge. Sagt på en anden måde, så måler forældres uddannelse ikke det samme for de to grupper, hvilket selvsagt gør det ekstra svært at skabe sammenlignelige grupper.

Selvopfattelse og familienormer hænger sammen med 9.klasses karakterer

Unges selvopfattelse og familienormer kan bidrage til at forstå forskellen i afgangskarakterer mellem unge med dansk og med ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

Unge, som tror på egne evner og anser sig selv som arbejdsomme, opnår højere karakterer i 9.klasse. Det er også forbundet med bedre karakterer, hvis forældrene har forventninger til, at de får en god uddannelse, bruger tid på at tale og spise sammen med dem, og ikke er tilbøjelige til at give dem fri fra skole. Til gengæld klarer mere traditionelt orienterede unge sig dårligere. Således viser undersøgelsen, at unge, der for eksempel mener, at moren skal gå hjemme og passe børn, som forventer at deres forældre vil få indflydelse på deres valg af partner, eller som er religiøst aktive, generelt opnår dårligere karakterer end mindre traditionelt orienterede unge.

Med få undtagelser gælder disse resultater både for unge med dansk og med ikke-vestlig indvandrerbaggrund. For alle unge er der altså en tendens til at tro på egne evner, samt forældre med uddannelsesambitioner, er forbundet med højere 9.klasses karakterer. Omvendt er et traditio-nelt syn på kønsroller forbundet med lavere karakterer. Disse resultater gælder, selv når forskerne tager højde for forældrenes uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund.

Forældreinvolvering, traditionelle familieværdier og religiøsitet forklarer mest af forskellen – gabet – mellem 9. klasses karakterer for unge med henholdsvis dansk baggrund og med indvandrerbaggrund, mens personlig-hedstræk forklarer lidt mindre. Forskellen øges lidt igen, hvis alle de forskellige tre typer af ”bløde” mål inddrages – altså mål for personlighed, forældreinvolvering, og religiøsitet og kønsnormer. Det skyldes, at unge med indvandrerbaggrund kan karakteriseres ved en kombi-nation af målene, hvoraf nogle er forbundet med højere karakterer og andre med lavere: De har for eksempel mere tro på egne evner, men har et mere traditionelt syn på køn og familie end unge med dansk baggrund. Alt i alt opvejer selvopfattelse, forældreinvolvering og normer delvist hinanden.

Billede

Note: Forskellen mellem danskeres og ikke-vestlige efterkommeres og indvandreres gennemsnitlige standardiserede 9. klasses karakterer i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/naturfag. Danskernes er referencegruppe, og deres gennemsnit er derfor sat til 0. Figuren viser estimater for fra tre forskellige modeller med tilhørende 95% konfidensintervaller: Først den rå, ikke-korrigerede forskel, dernæst forskellen når der er korrigeret for de tre grupper af bløde mål 1) skoletrivsel og personlighedstræk, 2) forældreinvolvering, og 3) traditionelle familieværdier og religiøsitet, og endelig forskellen, når der også tages højde for socioøkonomiske og skolekarakteristika. Figuren viser, at selv når der både tages højde for forskelle i bløde og hårde mål, så op-når unge med ikke-vestlig baggrund lavere karakterer end danske unge. ”Karaktergabet” kan med andre ord ikke forklares helt af disse faktorer.

Unge med ikke-vestlig baggrund har mere selvtillid end danske unge, men forventer i højere grad traditionelle kønsroller i deres fremtidige familieliv

Unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund, der fær- diggjorde 9.klasse i grundskolen i 2005, kommer fra meget fattigere kår end danske unge. De to grupper adskiller sig også med hensyn til tre typer af ”bløde” mål, nemlig 1) skoletrivsel og personlighedstræk, 2) forældreinvolvering, og 3) religiøsitet og traditionelle familieværdier.

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fonden viser, at der blandt årgangen, der tog afgang fra folkeskolen i 2005, er der stor forskel på unge med dansk og med ikke-vest-lig baggrund. Det gælder både ”hårde” mål, såsom socio-økonomi, og ”bløde” mål som selvvurderet personlighed og normer.

I undersøgelsen blev unge i 9.klasse stillet en lang række spørgsmål, både om deres familieforhold, om deres syn på dem selv og deres forældre, og om deres forventninger til deres fremtidige partner og familieliv. Forskerne har herefter undersøgt, om svarene på disse spørgsmål kan bruges til at forudsige, hvilken afgangskarakter de unge fik i folkeskolen, og hvor lang uddannelse, de har gennemført i 2020. Resultaterne viser, at de unges vur-dering af dem selv og deres normer kan forudsige både karakterer og længden af uddannelse.

Store forskelle

Unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund kommer fra hjem med langt færre økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer end danske unge. Det gælder uanset om de er efterkommere (født i Danmark) eller indvandrere (født i udlandet). De hårde fakta viser, at blandt unge fra afgangsårgang 2005 er det kun 31% af indvandrerne og 55% af efterkommerne, som har en far i beskæftigelse mod 85% af de danske unge. Samtidig er familieindkom-sten i den laveste fjerdedel i Danmark for henholdsvis 86% og 80% af de unge indvandrere og efterkommerne med ikke-vestlig baggrund mod 24% for unge med dansk baggrund. En typisk ung med dansk baggrund ligner med andre ord ikke en typisk ung med ikke-vestlig bag-grund.

Med hensyn til de bløde mål, så scorer unge med indvandrerbaggrund højere end unge med dansk baggrund på skoletrivsel og personlighedstræk, mere blandet på forældreinvolvering, og højere på traditionelle familieværdier og religiøsitet. For eksempel oplever unge med indvandrerbaggrund sig selv som væsentligt mere arbejdsomme og ambitiøse og har større tillid til deres egne evner og til at løse problemer end unge med dansk baggrund. De mener også i højere grad end danske unge, at deres forældre lægger vægt på, at de får en god uddannelse og kommer til at tjene penge. Samtidig ud-trykker de, at deres forældre bruger mindre tid på dem og oftere giver dem lov til at få en fridag fra skolen end danske unges forældre. Endelig så giver de 15-16-årige unge med indvandrerbaggrund udtryk for mere tradi-tionelle kønsrolle- og familienormer end danske unge. I 9.klasse tænker flere i denne gruppe, at moderen skal gå hjemme med børnene, at deres ægtefælle vil have samme baggrund som dem selv, og at forældrene får indflydelse på valget af partner. Desuden er de oftere religiøst aktive end unge med dansk baggrund.

Forskellene i de bløde mål mellem unge med hhv. dansk og indvandrerbaggrund ændrer sig kun ganske lidt, når man tager højde for forældrenes uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund.

Billede

Note: Figuren viser, at unge med ikke-vestlig baggrund scorer højere end unge med dansk baggrund på næsten alle de medtagne ”bløde” mål. Fx op-lever unge med ikke-vestlig baggrund sig selv som mere samvittighedsfulde (”conscientious”) og arbejdsorienterede end danske unge. De forventer også i langt højere grad, at deres forældre vil have indflydelse på deres valg af fremtidig partner.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på en særlig version af undersøgelsen ”Programme for International Student Assessment” (PISA), som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed indsamlede i 9.klasser i 2005. Unge med ikke-vestlig oprindelse var overrepræsenteret i undersøgelsen for dermed bedre at sammenligne denne gruppe og unge med dansk baggrund. De 15-16-årige unge svarede på en lang række spørgsmål, som er blevet koblet til registerdata med informationer om de unges afgangskarakterer, familiebaggrund, samt deres højeste gennemførte uddannelse i 2020, da de var blevet omkring 30 år gamle. Undersøgelsen inkluderer svar fra 3.748 unge.

Undersøgelsen er et såkaldt forløbsstudie, der følger en gruppe individer over tid og ser på, hvordan ”bløde mål” som personlighed, forældreinvolvering, og forventninger til fremtidigt familieliv hænger sammen med afgangskarakterer og længde af uddannelse. Studiet er ikke kausalt. Det kan således ikke fastslå, om de bløde mål i sig selv er årsagen til, at de unge får lave eller høje karakterer eller kortere eller længere uddannelse, men det kan konstatere, om målene samvarierer med senere uddannelsesresultater og kan dermed bruges til at forudsige, hvordan andre med tilsvarende personlighed, forældreinvolvering og familienormer vil reagere.

Unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund

Undersøgelsen sammenligner unge med dansk og med ikke-vestlig indvandrerbaggrund. Afgrænsningen af grupperne følger Danmarks Statistiks definition (se side 11 i ”Indvandrere i Danmark 2023”, Danmarks Statistik). For både indvandrere og efterkommere gælder, at ingen af deres forældre både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark. ”Dansk baggrund” defineres som alle, der har mindst én forældre, som både er dansk statsborger og født i Danmark. ”Ikke-vestlig” inkluderer alle lande bortset fra EU-landene, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Different or alike? Associations between PISA measures, primary school grade point average, and highest educational achievement among immigrants and natives

Gå til forskningsrapporten
podcast

Podcast

Betydningen af familiemønstre og -normer for unges uddannelse

Gå til podcasten