Når de rigeste får endnu mere

Indlæg

Oktober 2022

indlæg

 

Unge fra de rigeste familier modtager i snit dobbelt så meget i SU som unge fra familier i den nederste halvdel af indkomstskalaen.

 

Der er nok ikke mange, der forbinder Statens Uddannelsesstørre (SU) med biblen. Ikke desto mindre er der et sammenfald mellem de to ting kaldet Matthæus-effekten – opkaldt efter sætningen ”For den, der har, til ham skal der gives,” som optræder i lignelsen om de betroede talenter i Matthæusevangeliet.

 

Pointen med lignelsen i den fulde kontekst er givetvis ikke den samme, som sociologen Robert Merton havde i tankerne, da han navngav Matthæus-effekten. Han konkluderede, at anerkendelse for videnskabelige bidrag ofte endte disproportionalt hos forskere, der allerede var velansete – selvom andre, mere ukendte forskere også havde bidraget til opdagelserne. Altså at mere gives til dem, der allerede har meget.

 

Og hvad har det så med SU at gøre? Sammenligningen skyldes, at det efterfølgende har vist sig, at Matthæus-effekten ses mange andre steder – heriblandt på uddannelsesområdet, hvor SU er et godt eksempel.

SU er indført for at sikre, at ingen af økonomisk grunde skal forhindres i at tage den uddannelse, de ønsker, samt at begrænse nødvendigheden af arbejde ved siden af studierne. Et formål, der står i stærk kontrast til det efterfølgende mønster, hvor unge fra den rigeste procent af familier i gennemsnit modtager omkring dobbelt så meget i SU, som unge fra familier i den nederste halvdel af indkomstskalaen. Heraf henvisningen til Matthæus-effekten.

 

Det er resultatet af den store ulighed i, hvem der tager især lange videregående uddannelser. Fordi der er så store forskelle i faglige færdigheder og uddannelsesmønstre på tværs af ens familiebaggrund, ender vi med at give dem, der allerede har meget, endnu mere.

 

Og ved nærmere eftersyn er mange aspekter af uddannelsessystemet præget af denne type skævheder. Selvom vi har indrettet os ud fra en tanke om, at alle muligheder skal være lige, er det kun tilfældet på overfladen. Realiteten er en anden. Og nogle gange måske endda mere ulige end udgangspunktet.

Når det gør sig gældende, også i et land som Danmark, skyldes det jo ikke en intention om at give ekstra fordele til ressourcestærke. Det er derimod resultatet af to aspekter, som – enten hver for sig eller i samspil – ender med at påvirke tilbud, som var tiltænkt at fremme lighed eller skabe lige muligheder.

 

Det første aspekt handler om, at det oftest er ressourcestærke familier, der er mest tilbøjelige til at tage imod tilbud og gøre brug af muligheder mest effektivt – selv hvis de er dem, der har mindst brug for det.

 

Mange forskningsresultater fra blandt andet Tyskland og USA har illustreret dette i både brug af dagtilbud, skolevalg og ansøgninger til videregående uddannelser. Alle vil deres børn det bedste, men det er forskelligt, hvor mange ressourcer – både personlige og økonomiske – forældre har til at nå målet.

 

Herhjemme er diskussionen og den efterfølgende lov om ”obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder” et lignende eksempel. Dem, der måske ville have størst gavn af at gå i et dansk dagtilbud, er de mindst tilbøjelige til at gøre det. Om det så berettiger, at dagtilbud skal være obligatoriske, vil jeg ikke vurdere.

Den anden grund til, at ting, der synes lige, ender med at være ulige, skal findes i måden, vi udvikler os på. Når vi lærer, bygger vi hele tiden oven på, hvad vi allerede kan. I skoletiden udvikles de færdigheder, der skal bruges på vejen videre gennem uddannelsessystemet. På ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser udvikles de færdigheder, der skal bruges i mødet med arbejdsmarkedet og livet som voksen mere generelt. Hele tiden danner et givent trin fundamentet for de færdigheder, der skal anvendes og udvikles på det næste.

 

Tilsvarende gør sig også gældende før skolestart. Børns vej til eksempelvis at lære at læse og skrive starter lang tid før, de første gang får en bog i hånden. Og hvis man ikke mestrer de færdigheder, der skal bruges i skoletiden, vil muligheden for at udvikle de færdigheder, der skal bruges videre i livet, blive mindsket. Når kun nogle udvikler deres færdigheder tilstrækkeligt, vil det kun være dem, der kan drage fuld nytte af de senere muligheder og tiltag – selv, hvis alt formelt set er åbent og lige for alle. Dem, der allerede har meget, får mere.

 

Hertil kan lægges, at børn fra ressourcestærke hjem ofte går i skole sammen. Og som en undersøgelse viste for et par år siden, er det ofte også de fagligt stærkeste lærere, der underviser på skoler i ressourcestærke opland. Og det er tilfældet, selvom skolen skulle være lige for alle. Derfor møder vores tilgang i uddannelsessystemet en mur.

 

Den faktiske mening med lignelsen fra biblen er noget i retning af, at ”den, der er stærk i troen, vil blive belønnet”. Det er bare ikke tilfældet, når det kommer til uddannelsespolitik. Vi søger med ensartede og universelle tilbud som redskab at give alle børn lige muligheder. Men i realiteten ender vi langt fra intentionen. Det har også økonomiske konsekvenser. Det er for eksempel mere ressourcekrævende at mindske forskelle, efter at de har vokset sig store gennem hele barndommen. Og resulatet af et ulige udgangspunkt er, at senere forsøg på at fremme lighed kan ende som eksemplet med SU, hvor støtten oftest går til allerede ressourcestærke grupper.

 

Kunne pengene være brugt bedre til at nå det ønskede mål? Bør det give anledning til at ændre noget i uddannelsessystemet – og i givet fald hvad? Det er politiske spørgsmål, der nok hører mere hjemme i en anden sektion i avisen. Her vil jeg nøjes med at konstatere, at vi står overfor en udfordring. De politiske intentioner bliver ofte vendt på hovedet med det resultat, at ressourcestærke personer får de bedste muligheder gennem livet.