Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet

Vidensoverblik

Marts 2024

task_alt

Eksternt bedømt

Ud af 23 livsbegivenheder fra fødsel til død klarer drenge og mænd sig kun signifikant bedre end piger og kvinder i 3 tilfælde – 2 af disse er relateret til arbejdsmarkedet. De 23 livsbegivenheder er så vidt muligt baseret på dansk registerdata og er således ikke baseret på selvrapporteret data. Livsbegivenhederne relaterer sig fx til karakterer, uddannelseslængde og forældreskab. På 17 ud af de 23 udvalgte livsbegivenheder er piger og kvinder i front.

Også i dette vidensoverblik:

– Mænd rammes hårdere end kvinder af at være enlige

– Kønsforskelle i det lange perspektiv

Forskelle mellem drenge og piger kan ses allerede ved fødslen, hvor drengebørn lidt sjældnere får det højeste antal point i jordemoderens vurdering af barnets tilstand 5 minutter efter fødslen (den såkaldte APGAR score), ligesom drengebørn lidt oftere er indlagt på en neonatal afdeling. I vuggestuealderen har drenge ligeledes et mindre ordforråd og ringere sprogbrug end piger på samme alder.[1] I folkeskolen får drenge lavere karakterer end piger. Unge mænd har ikke lige så lang uddannelse som unge kvinder og unge mænd har også oftere grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. De har også langt oftere en dom. Mænd får sjældnere børn, og de dør oftere end kvinder, før de bliver 65.

Kun på enkelte områder klarer mænd sig bedre end kvinder. De tjener i gennemsnit flere penge end kvinder, og de er oftere i arbejdsstyrken. Blandt de 20 procent af lønmodtagerne der tjener mindst, ligger kvindernes gennemsnitsindkomst dog højere end mænds. Altså tjener lavtlønnede kvinder i gennemsnit mere end lavtlønnede mænd. Mænds lønninger er med andre ord spredt mere ud end kvinders. Figur 1 forneden viser disse, og flere, kønsforskelle for forskellige aldersgrupper i dagens Danmark.

Figur 1 viser et øjebliksbillede af gennemsnitsforskelle, som er rent deskriptive, og dermed ikke siger noget om årsagssammenhænge. At figuren viser et øjebliksbillede betyder, at det ikke er de samme personer, som følges igennem hele livet. At forskellene er rent deskriptive betyder med andre ord, at denne analyse ikke kan påvise, at det er det biologiske køn, der er årsag til de observerede kønsforskelle.

Billede

Note: Figuren viser fra venstre mod højre gennemsnitlige forskelle i APGAR-scores, sandsynligheden for at blive indlagt på en neonatal afdeling lige efter fødslen, vurderet ordforråd og sprogbrug i vuggestuealderen, dansk- og matematik-testresultater fra 2. og 3. klasse, karaktergennemsnit i 9. klasse, andelen uden en psykiatrisk diagnose, andelen der er i job eller uddannelse som både 17- og 18-årige, andelen uden dom for kriminalitet, års fuldført uddannelse, lønindkomst i tusinde kroner for alle og for den kønsopdelte nederste kvintil, andel i arbejdsstyrken, andelen der er lønmodtagere, andelen der ikke er arbejdsløse, andelen der er i live, og andelen af dem der er døde som følge af andet end et fortvivlelsesdødsfald. Andelen af fortvivlelsesdødsfald er opgjort blandt de dødsfald der er sket mellem 50- og 65-års alderen. Et fortvivlelsesdødsfald er defineret som alle dødsfald som følge af selvmord, forgiftninger og alkoholrelaterede leversygdomme samt skrumpelever. Udfald for piger og kvinder vises med grå og runde markeringer, mens udfald for dreng og mænd vises med blå og firkantede markeringer. Figuren viser et øjebliksbillede for hvert af de viste udfald, og følger således ikke en specifik kohorte over tid. Forskellene er statistik signifikante med mindre de er markeret med en *.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og STIL. Resultaterne for sprogbrug og ordforråd ved 18 og 34 måneder er fra Bleses et al. (2017).

Vigtigt at tage forskelle i uddannelse alvorligt

Uddannelse er på personniveau relateret til en lang række positive udfald senere i livet såsom muligheder på arbejdsmarkedet, længere og sundere liv samt bedre sociale relationer (Skaksen, 2018). Derfor er det vigtigt at tage forskelle i uddannelse alvorligt. Figur 1 viser, at piger klarer sig bedre end drenge i de nationale test i dansk allerede i 2. klasse. Drenge klarer sig omvendt bedre i de nationale test i matematik i 3. klasse. Yderligere analyser af kønsforskelle i folkeskolen, som findes i det tekniske baggrundsnotat, viser dog, at drengenes bedre resultater i matematik i 3. klasse ikke kan genfindes i de højere klassetrin. Det er også værd at bemærke, at kønsforskellen i dansk er markant større end i matematik, hvilket er gældende hele vejen igennem folkeskolen. Ud over at få lavere karakterer i folkeskolen, så modtager drenge også oftere specialundervisning i 9. klasse, de er oftere fritaget helt eller delvist for folkeskolens afgangsprøver, får oftere en psykiatrisk diagnose inden de forlader folkeskolen og er oftere uden job og uddannelse som 17-18-årige end piger.

Drengenes lavere karakterer kan få særlig betydning, når der vedtages uddannelsesreformer, der enten øger karakterkravene på ungdomsuddannelser eller dimensionerer visse uddannelsestyper – som f.eks. universitetspladser, hvilket kan medføre stigende adgangskvotienter (Skaksen, 2023). Tal fra Rockwool Fondens Forskningsenhed har således tidligere vist, at højere karakterkrav i gymnasiet vil medføre en faldende andel drenge på gymnasiet, hvis drengenes karakterer er konstante. Med et karakterkrav til gymnasiet på 5 er 47 procent af eleverne drenge. Andelen af drenge vil falde til 45 procent, hvis der indføres et karakterkrav på 6 og falde yderligere til 43 procent, hvis der indføres et karakterkrav på 7.

Mulige konsekvenser for velfærdsstaten

Uddannelse et af velfærdsstatens kerneområder og en af de største udgiftsposter. Derfor har ulighed i uddannelse ikke kun konsekvenser for den enkelte, men også for velfærdsstatens økonomi. Hvis nogle drenge i tiltagende grad bliver hægtet af uddannelsessystemet, så går samfundet også glip af de positive udfald, så som indtægter via indkomstskatter og reducerede udgifter til sundhedsydelser, som er relateret til uddannelse.

Vedvarende kønsulighed kan også have negative konsekvenser for den sociale sammenhængskraft. Internationalt er det dokumenteret, at der i øjeblikket foregår en øget polarisering mellem kønnene (Burn-Murdoch (2024); Campbell et al. (2024); Reeves (2022)). Mænd og kvinder under 30 år er begyndt at trække fra hinanden ideologisk set, hvilket primært er drevet af at kvinder er blevet langt mere venstreorienterede end mænd siden 2010 (Burn-Murdoch, 2024). Mænd er også mere tilbøjelige til at stemme på populistiske partier, og det kan dokumenteres at en betydelig andel af amerikanske mænd mener, at ligestilling er et nulsumsspil, hvilket vil sige, at kvinders fremgang er sket på bekostning af mænd (Reeves, 2022). Disse tendenser kobles eksplicit i analysen til, at de respektive samfund ikke formår at adressere drenge og mænds reelle problemer indenfor uddannelse, familiedannelse og sundhed.

 

Både køn og socioøkonomi har betydning

Forskningsprofessor ved Rockwool Fondens Forskningsenhed Rasmus Landersø har tidligere illustreret forskelle i livsforløbet, alt efter hvilken socioøkonomisk status en person har (Landersø, 2017). I stedet for at opdele befolkningen efter køn, opdeler Landersø befolkningen i tre grupper efter moderens uddannelseslængde. Landersø (2017) og nærværende analyse indeholder 5 af de samme nedslag hen over livet.

En direkte sammenligning af de to analyser skal foretages med det forbehold, at der er forskel i opgørelsesårene og muligvis også mindre forskelle i selve definitionerne af nedslagene. Datakilderne er dog de samme. Derfor kan de to analyser give en indikation af, i hvilke dimensioner nogle af forskellene er størst: på tværs af køn uanset socioøkonomi eller på tværs af socioøkonomi uanset køn. En sådan sammenligning viser, at der er større kønsforskelle i hvorvidt man har modtaget en dom end der er forskelle på tværs af socioøkonomi, som målt ved morens uddannelseslængde. Omvendt er der større forskelle på tværs af socioøkonomi i, om man som nyfødt bliver indlagt på en neonatal afdeling, opnået uddannelseslængde, lønindkomst og tilknytning til arbejdsstyrken end der er kønsforskelle. Yderligere analyser i dette vidensoverblik viser desuden at mænd rammes hårdere end kvinder på en række dimensioner af at være enlige. Disse aspekter kan være relevante, hvis vi ønsker at forstå mekanismerne bag forskellene, samt hvor en eventuel indsats for at mindske den dokumenterede ulighed skal sætte ind for at have størst effekt.

Mænd rammes hårdere end kvinder af at være enlige

Mænd i den nederste fjerdedel af indkomstfordelingen, mænd uden uddannelse og mænd der er enlige, dør i langt højere grad inden de når pensionsalderen end kvinder med de samme karakteristika (RFF, 2023).

Hvis vi foretager en simpel opdeling af befolkningen i dem, der som 40-årige i år 2000 hhv. bor alene eller uden en partner (enlig) og dem, der bor med en partner (ikke-enlig), og sammenligner deres livsforløb fra de er 25 år i 1985 til de er 60 år i 2020, ser vi ligeledes størst negative konsekvenser for mænd af at være enlig. I denne opdeling er status som hhv. enlig og ikke-enlig alene opgjort i personens 40. leveår.

Sammenlignes enlige mænd med ikke-enlige mænd og enlige kvinder med ikke-enlige kvinder, er der er større forskelle blandt mændene på en række parametre; fra domme som 25-årig, til uddannelseslængde, indkomst, tilknytning til arbejdsstyrken og dødelighed, jf. Tabel 1. En mand der er enlig som 40-årig tjener således i gennemsnit 96.000 kr. mindre om året som 54-årig end en mand, der ikke er enlig som 40-årig. Blandt kvinder er denne forskel 7.000 kr.

Billede

Note: Tabellen viser gennemsnitlige værdier for en række udfald hen over livet blandt mænd og kvinder der i år 2000 er 40 år og hhv. bor alene eller uden en partner (enlig) og dem der bor med en partner (ikke-enlig), samt forskellene mellem enlige og ikke-enlige. Andelen af fortvivlelsesdødsfald er opgjort blandt de dødsfald der er sket mellem 40- og 60-års alderen. Et fortvivlelsesdødsfald er defineret som alle dødsfald som følge af selvmord, forgiftninger og alkoholrelaterede leversygdomme samt skrumpelever. Forkortelsen pp står for procentpoint.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Kønsforskelle i det lange perspektiv

Både mænd og kvinder har oplevet at få længere uddannelse og højere realløn siden 1980’erne. Andelen af ledige har ligeledes været lavere de seneste to årtier – med undtagelse af årene omkring finanskrisen – end i 1980’erne og 90’erne blandt både mænd og kvinder. Målt på disse parametre har samfundsudviklingen i gennemsnit været god for både mænd og kvinder. Særligt på uddannelsesparametrene er kvinder i samme periode også trukket fra mænd.

Kønsforskellene i uddannelseslængde og -niveau er vendt om i forhold til 1980’erne, jf. Tabel 2. I 1985 havde 30-årige mænd 0,5 års længere uddannelse end kvinder, de havde oftere gennemført uddannelse over grundskoleniveau og havde også oftere gennemført en lang videregående uddannelse end kvinder. I midten af 1990’erne havde 30-årige kvinder lige så lang uddannelse som mænd og lige så stor sandsynlighed for at have gennemført uddannelse over grundskoleniveau. Kønsforskellen når det gælder lange videregående uddannelser forsvinder, med en naturlig forsinkelse, i år 2000. Siden da har kvinder overhalet mænd på både uddannelseslængde og -niveau.

Andre kønsforskelle er blevet større fra 1980’erne til i dag. Andelen af 40-årige, der bor med en partner eller har børn, er for begge parametre faldet for både mænd og kvinder, men faldet er størst for mænd. I 1985 boede 2,1 procentpoint flere 40-årige mænd end kvinder uden en partner. I 2020 var forskellen steget til, at 3,8 procentpoint flere 40-årige mænd end kvinder boede uden en partner. I forhold til andelen af 40-årige med børn var der i 1985 7,8 procentpoint flere kvinder end mænd, der havde et eller flere børn. I 2020 havde 11,6 procentpoint flere 40-årige kvinder end mænd et eller flere børn.

Billede

Note: Tabellen viser gennemsnitlige værdier for en række udfald hen over livet blandt mænd og kvinder der har den angivne alder i hhv. 1985/1987 og i 2019/2020. Forskellene i opgørelsesår afspejler datatilgængelighed. En negativ forskel mellem mænd og kvinder betyder at færre mænd end kvinder har et givent udfald. De positive lønforskelle afspejler, at mænd i gennemsnit har en højere lønindkomst end kvinder. Forkortelsen pp står for procentpoint.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Note:

[1]Dette mønster er velkendt i forskningen og er ikke unikt for Danmark. Se f.eks. Bleses et al. (2017) og Eriksson et al. (2012).

Referencer

Bleses, D., Jensen, P., & Højen, A. (2017). CDI-Sprogvurdering Valideret redskab til vurdering af sprogudvikling hos børn på 18-34 måneder.

Burn-Murdoch, J. (2024, January 26). A new global gender divide is emerging. Financial Times.

Campbell, R., May, G., Duffy, B., Skinner, G., Gottfried, G., & Hewlett, K. (2024). Emerging tensions? How younger generations are dividing on masculinity and gender equality. https://doi.org/https:// doi.org/10.18742/pub01-167

Eriksson, M., Marschik, P. B., Tulviste, T., Almgren, M., Pérez Pereira, M., Wehberg, S., Marjanovič-Umek, L., Gayraud, F., Kovacevic, M., & Gallego, C. (2012). Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 language communities. British Journal of Developmental Psychology, 30(2), 326–343. https://doi. org/10.1111/j.2044-835X.2011.02042.x

Landersø, R. (2017). Den sociale arv har konsekvenser hele livet. https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/den-sociale-arv-harkonsekvenser-hele-livet/

Reeves, R. V. (2022). Of boys and men – why the modern male is struggling, why it matters, and what to do about it. Brookings Institution Press.

RFF. (2023). Flere socialt dårligt stillede danskere vil dø før pensionsalderen. https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/fleresocialt-daarligt-stillede-danskere-vil-doe-foer-pensionsalderen/

Skaksen, J. R. (Ed.). (2018). Afkast af uddannelse – Det samfundsmæssige og individuelle rationale. Syddansk Universitetsforlag og Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Skaksen, J. R. (2023). Pas på at mændene ikke falder for langt bagud i uddannelsessystemet. https://rockwoolfonden.dk/ udgivelser/pas-paa-at-maendene-ikke-falder-for-langt-bagud-iuddannelsessystemet/

Relaterede udgivelser

forskningsrapport

Forskningsrapport

Differences in outcomes between men and women from cradle to grave

Gå til forskningsrapporten
video

Video

Kønsforskelle fra fødsel til død

Gå til videoen
podcast

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

Gå til podcasten
værktøj og grafik

Værktøj og grafik

Kønsforskelle fra fødsel til død

Gå til værktøj og grafik