Evaluering af Lifeline in Zambia

Initiativ

Lifeline in Zambia (LiZ) er en kristen, non-profit organisation beliggende i Ndola i det nordlige Zambia. Fra 2008-2013 samarbejdede ROCKWOOL Fonden med LiZ i forsøget på at udvikle en tilgang til udvikling af lokalsamfund ved hjælp af social kapacitetsopbygning med fokus på særligt udsatte områder i Zambia. Tilgangen bestod i at rekruttere lokale volontører på tværs af kirker i de respektive projektområder og træne dem indenfor sundhed, uddannelse og landbrug. Volontørerne fik dernæst tildelt fem familier, som de skulle hjælpe gennem ugentlige hjemmebesøg. Ideen var at hjælpe lokalsamfund med at række ud til de fattigste i samfundet ved hjælp af egne ressourcer. Initiativet blev implementeret og udviklet gennem tre projektfaser. Den sidste projektfase (p3) blev initieret i april 2012. Den inkluderede to projektområder med en målgruppe på 300 hushold. Intentionen var at forbedre levestandarden hos disse udsatte hushold.

Billede

Evalueringen

I forbindelse med opstarten af den tredje projektfase blev en kvalitativ evaluering initieret. Den bestod af tre feltbesøg; et i foråret 2012 og to i efteråret 2012. Evalueringen havde to formål; 1) at forstå LiZ’s tværkirkelige tilgang i forhold til andre kirkelige interventioner, med et særligt fokus på mobiliseringen af kirker og kirkegængere; og 2) at følge implementeringen og relevansen af projektet med særligt fokus på, hvorvidt LiZ var i stand til at identificere og adressere de mest presserende problematikker blandt målgruppen samt at se på opfattelsen og brugen af volontører i projektet. Evalueringen udmundede i to dokumenter.

 

– Et litteraturstudie med fokus på det tvær-kirkelige samarbejde.

– En kvalitativ evalueringsnotat med fokus på implementeringen.

 

Evalueringsmetode


Evalueringen af den tredje projektfase var en kvalitativ evaluering baseret på fokusgruppeinterviews, deltagerobservation og forskellige former for individuelle interviews med volontører, LiZ ansatte, målgruppe-familier og andre relevante aktører. Baggrundsmateriale og projektdokumenter om LiZ og p3 indgik ligeledes i evalueringen. Litteraturstudiet samt artiklen om frivillighed inddrog derudover anden akademisk litteratur om emnet samt materiale fra relaterede projekter.

Hovedresultater

Evalueringen af implementeringen viste, at LIZ med succes organiserede og mobiliserede frivillige inden for de to projektområder. Landbrugskomponenten var relevant for alle i målgruppen. Relevansen af uddannelseskomponenten og sundhedskomponenten varierede fra husstand til husstand. Evalueringen viste dog også, at ikke alle frivillige følte sig udrustede til at løse de mange forskellige typer problemer, deres besøgshusstande stod overfor. Problemet var, at den træning, de frivillige modtog fra LiZ, var for generel og dermed svær at ’oversætte’ til specifikke individuelle behov. De frivillige udtrykte stolthed og stor engagement. Samtidig klagede de dog også over, at arbejdet var hårdt og tidskrævende. Det blev anbefalet, at LiZ blev bedre til at støtte de frivillige i deres arbejde på hushold-niveau samt at opmuntre og motivere dem, så de ikke brændte ud.

 

I forhold til det tværkirkelige samarbejde viste evalueringen, at den tværkirkelige tilgang i LiZ havde stort potentiale i forhold til at fremme social kapacitetsopbygning i Afrika. Det anbefaledes, at tilgangen blev yderligere testet under bedre organisatoriske rammer. Det blev også pointeret, at det var vigtigt at se økomenisk arbejde som et mål i sig selv og ikke blot et middel til at nå et mål. Det var desuden altafgørende, at den implementerende organisation signalerede neutralitet i deres arbejde med forskellige kirkeretninger. Dette var vigtigt i forhold til at opnå en bred mobilisering af kirker.

 

Tidlig projektafslutning

 

Grundet uforudsete organisatoriske komplikationer hos LIZ, fandt ROCKWOOL Fonden sig desværre nødsaget til at ophæve samarbejdet i efteråret 2013, hvorfor evalueringen af projektet måtte afsluttes før tid. Der forligger således ikke en samlet evaluering af hele den tredje projektfase. Konklusionerne i rapporterne er således baseret på tidlig dataindsamling, og det er ikke muligt at afgøre, om projektets mål blev nået, eller om de anbefalinger til forbedringer, der er givet i evalueringsrapporterne, siden er blevet taget til efterretning.