Indskolingselevers trivsel og fagkompetencer

Bog

Oktober 2016

task_alt

Eksternt bedømt

Resultater fra Høje-Taastrup Kommune

bog

Skrevet af: Camilla Hvidtfeldt og Hanne-Lise Falgreen Eriksen

 

Den tidligere skolealder er et tidspunkt, hvor det er særlig relevant at interessere sig for børns trivsel. Dels fordi tidlig psykisk og adfærdsmæssig mistrivsel kan bringe børnene ind på et uheldigt spor for deres videre færd i livet, dels fordi det i denne alder stadig er muligt at sætte rettidigt ind med foranstaltninger, der kan hjælpe børnene på ret køl. Med baggrund i Rockwool Fondens skoleintervention Perspekt, som retter sig mod skolebørns trivsel og personlige færdigheder, beskriver denne bog trivsel og fagkompetencer blandt indskolingselever i Høje-Taastrup Kommune. Bogen beskæftiger sig med to emner: dels hvordan indskolingselever i Høje-Taastrup Kommune trives og klarer sig fagligt, dels hvordan man bedst måler trivsel blandt yngre skolebørn. I bogen beskrives resultaterne på en række trivselsmål og faglige prøver, herunder hvilke demografiske, socioøkonomiske og familiemæssige baggrundskarakteristika, der er forbundet med trivsel og fagkompetencer blandt Høje-Taastrup-børnene. Bogens centrale fund omhandler forskelle i trivsel og fagkompetencer relateret til elevernes køn og etniske baggrund samt forskelle i læreres og elevers vurdering af elevernes trivsel.

 

Bogen henvender sig til fagpersoner og praktikere inden for skole- og institutionsområdet, som er interesserede i at forstå skolebørns trivsel, herunder betydningen af baggrunds- og familieforhold. Viden om generelle sammenhænge kan udgøre en vigtig forståelsesramme for arbejdet med konkrete børn og muligheden for at vurdere børns risiko for mistrivsel.

 

Desuden belyser bogen en række metodemæssige problemstillinger vedrørende måling af børns trivsel og adfærd, eksempelvis den betydning, valg af måleinstrument og indsamlingsmetode kan have for de resultater, der opnås. Bogen kan derfor tjene som guide til udvælgelse, afprøvning og vurdering af trivselsmål for fagpersoner og praktikere, som står overfor at skulle foretage lignende undersøgelser.

 

Resultaterne bygger på en undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed i perioden 2012-2014.