De fleste Airbnb-værter indberettede ikke deres indkomst, hvilket har ført til stort tab af skatteindtægter

Vidensoverblik

Januar 2024

task_alt

Eksternt bedømt

I en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, støttet af ROCKWOOL Fonden, anslås det, at københavnske Airbnb-værter i 2018 undlod at opgive lejeindtægter på mere end 176 mio. kr. til de danske skattemyndigheder – og en aftale fra 2019 om deling af oplysninger om Airbnbs brugere mellem Airbnb og de danske skattemyndigheder havde ikke en særlig effekt.

Også i dette vidensoverblik:

  • Ufuldstændig opgivelse af lejeindtægter til skattemyndighederne varierer med værternes indkomst, alder, nationalitet og køn

Airbnb findes i mere end 100.000 byer verden over, og er et godt eksempel på den globalt stadigt voksende internet-økonomi og de økonomiske transaktioner online mellem enkeltpersoner, som den har muliggjort. Internetplatforme som Airbnb har således gjort det muligt for helt almindelige mennesker at agere som “virksomheder” og via platformen korttidsudleje fx deres bolig til andre.

Da dette område imidlertid hidtil ikke har været under-lagt regulering, har de danske skattemyndigheder været henvist til at stole på, at brugerne af Airbnb selv opgiver deres lejeindtægter. Undersøgelsen viser, at det har medført skatteunddragelser af et betydeligt omfang. Af de Airbnb-værter, der havde skattepligtige lejeindtægter i 2018-19, opgav kun et fåtal indkomsten til skattemyndighederne. Og disse skatteunddragelser fortsætter tilsyneladende, selv om Airbnb fra juli 2019 begyndte at dele oplysninger om Airbnb-værternes lejeindtægter med SKAT.

Nye former for økonomisk interak- tion mellem almindelige skattebor- gere udgør en trussel mod overholdelse af skatteregler

De fleste, der udlejer deres bolig via Airbnb, gør det i et så lavt omfang, at indtægten ikke skal beskattes. Af de 321 mio. kr. i lejeindtægter, som undersøgelsens omtrent 22.000 aktive Airbnb-værter i Københavnsområdet havde i 2018 (fig. 1), var de 224 mio. således skattefri. Kun 23% af værterne havde skattepligtige indtægter, men 93% af dem undlod at opgive den til SKAT. Forskerne bag undersøgelsen anslår, at inden for det undersøgte udsnit var der i kraft af manglende opgivelser alene i 2018 om-kring 90 mio. kr., der forsvandt under de danske skatte-myndigheders radar.

Med den omfattende udlejningsaktivitet på Airbnb-plat-formen i Danmark og undersøgelsens konservativt anlag-te estimat af indtægterne, anslår forskerne, at der faktisk kan være tale om meget større skatteunddragelser (176 mio. kr. i Københavnsområdet i udgangspunktsscenariet og 508 mio. i hele Danmark ifølge undersøgelsens mindst konservative estimat). Det skal bemærkes, at omfanget af manglende opgivelser i Danmark som helhed vil være større i kraft af, at Københavnsområdet kun står for omkring 45% af Airbnb-aktiviteten på landsplan. Tager man i betragtning, at skatten på kapitalindkomst i peri-oden varierede fra 27% til 42%, afdækker undersøgelsen et betydeligt tab i skatteindtægter i tiden op til aftalen mellem Airbnb og SKAT om deling af oplysninger om Airbnb-værternes lejeindtægter.

Billede

Note: Lejeindtægter via Airbnb (mio. kr.; anslået på basis af 21.675 Airbnb-værters aktivitet i Køben-havnsområdet i 2018)

Effekten af aftalen mellem Airbnb og SKAT om deling af oplysninger

Fra den 1. juli 2019 begyndte Airbnb at dele oplysninger om Airbnb-værternes lejeindtægter med SKAT, hvilket øgede risikoen for at værterne ville blive taget i skat-teunddragelse. Da der imidlertid ikke var tale om en automatisk indberetning (den blev først indført i 2021), var det stadig op til værterne selv, om de ville opgive – eller undlade at opgive – deres Airbnb-lejeindtægter på selvangivelsen. Forskerne fandt da også kun en beskeden ændring i værternes adfærd fra 2018 til 2019.

Som fig. 2 viser, faldt de ikke-opgivne lejeindtægter ved slutningen af året hos det valgte udsnit af gennemsnitlige værter kun med 8% (fra 6.022 kr. til 5.519 kr.). Mere end 87% af de værter, der havde en skattepligtig lejeindtægt, opgav slet ingen lejeindtægt i 2019, hvilket således kun var et beskedent fald fra de 93% i 2018. Samtidig var der dog flere værter, der opgav hele deres lejeindtægt til SKAT, men det var dog stadig kun en lille del: 3,9% i 2019 mod 2,7% i 2018.

Efter at forskerne havde isoleret de andre faktorer, der spiller ind, når folk opgiver eller undlader at opgive deres indkomster til skattemyndighederne, fandt de stadig signifikante forskelle i værternes adfærd fra 2018 til 2019, men i tal var de dog ret små: Andelen af skattepligtige indtægter, der – hvad enten det var resultatet af en bevidst handling eller ej – forblev “skjult” for SKAT, faldt kun med 2,6 procentpoint (se fig. 3). På trods af forventningen om, at aftalen mellem Airbnb og skattemyndighederne ville føre til færre skatteunddragelser, viser undersøgelsen at virkningen af simpel informationsdeling synes at have været minimal.

Billede

Note: “Ufuldstændigt opgivet indkomst” angiver den anslåede lejeindtægt (venstre akse) som den gennemsnitlige aktive vært undlod at opgive til SKAT i det pågældende år. “Ingen opgivet indkomst” repræsen-terer andelen i procent (højre akse) af skattepligtige værter, der slet ikke opgav nogen lejeindtægt til SKAT i det pågældende år. “Fuldt opgivet indkomst” angiver andelen i procent (højre akse) af skattepligtige værter, der opgav alle de lejeindtægter de har haft via Airbnb.

Ufuldstændig opgivelse af lejeindtægter til skattemyndighederne varierer med værternes indkomst, alder, nationalitet og køn

Undersøgelsen viser endvidere, at tendensen til at undlade at opgive lejeindtægter til skattemyndighed-erne varierer blandt Airbnb-værterne efter forskellige karakteristika. For eksempel er der en tendens til, at værter med indvandrerbaggrund i højere grad overholder skattepligten end danskere. Der er også variationer i forhold til indkomstniveau og demografi. Værter tilhørende lavere indkomstgrupper, yngre værter (under 36 år) og – interessant nok – kvindelige værter er mere tilbøjelige til at undlade at opgive alle deres lejeindtægter til SKAT (se fig. 3).

Billede

Note: Marginale virkninger af aftalen mellem Airbnb og SKAT knyttet til udvalgte træk ved Airbnb-værter med lejeindtægter, der ikke er blevet opgivet til skattemyndighederne. Analyserne er baseret på undergrup-pen af skattepligtige værter. Vertikale bjælker repræsenterer forskellen i procentpoint mellem grupper (fx kvinder og mænd), korrigeret for andre karakteristika ved værterne og med standardfejl samlet på det individuelle niveau. Virkningsmøn-stret i forskellige aldersgrupper er set i forhold til gruppen af værter på 25 år eller yngre. De mørke bjælker repræ-senterer 95% sikkerheds-intervaller. Indkomst er angivet i mio. kr.

Forskerne bag undersøgelsen har endvidere afdækket en interessant dynamik, der er opstået på Airbnb-platformen efter indgåelsen af aftalen med skattemyndighederne. I 2019 faldt det samlede antal af aktive værter på Airbnb midt i en ellers stigende tendens. Tilsvarende faldt antallet af værter med lejeindtægter store nok til, at de er skattepligtige. Det antyder en ændring af sammensætningen af gruppen af aktive og skattepligtige værter, der kan have bidraget til den generelle stigning i huslejeniveauet (se fig. 4a). De højere huslejer ændrede dog ikke ved Airbnb-lejemålenes popularitet, tværtimod steg antallet af positive brugeranmeldelser i 2019 (fig. 4b).

Så selv om aftalen mellem Airbnb og skattemyndighederne ikke har haft nogen videre effekt på, i hvor høj grad værterne opgiver deres lejeindtægter til SKAT, så har den tilsyneladende ændret udbuddet af lejemål og forbedret den afgørende “match making” mellem værter og lejere, hvilket måske kan tilskynde andre platforme til at indgå lignende aftaler.

Undersøgelsen viser, at hvis den stadigt voksende dele-økonomi ikke bliver reguleret, kan den forstærke eksisterende problemer med skatteunddragelse – selv i lande som Danmark med en høj skattebetalermoral og lav korruption. Da aftalen mellem Airbnb og SKAT er så relativt ny, er forskerne bag undersøgelsen dog forsigtige med at drage de endelige konklusioner angående virkningerne. Siden 2021 er lejeindtægter via Airbnb som nævnt blevet indberettet automatisk og direkte til SKAT. Der er derfor behov for at følge op på denne undersøgelse ved at se nærmere på, hvordan den automatiske indberetning har påvirket Airbnb-platformen og dens brugeres adfærd.

Siden 2021 er lejeindtægter via Airbnb som nævnt blevet indberettet automatisk og direkte til SKAT. Der er derfor behov for at følge op på denne undersøgelse ved at se nærmere på, hvordan den automatiske indberetning har påvirket Airbnb-platformen og dens brugeres adfærd.

Billede

Note: Sorte linjer repræsenterer månedlige koefficienter, ændringer i huslejer er angivet i procent, ændringer i anmeldelsernes karaktergivning (1-5 stjerner) er absolut-te forskelle. Den bagvedliggende model korrigerer for individernes demografi og kvalitative karakteristika. De horisontale, orange linjer indikerer halvårlige gennemsnit.

Om undersøgelsens metode

Airbnb-værter i danske registre

Undersøgelsen kombinerer data for 2017-2019 fra væsentligst tre kilder: Annoncer på Airbnb hentet fra insideairbnb.com, Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Danmarks Statistik. Forskerne har anvendt den geografiske lokalisering af annoncerne på Airbnb, der findes på insideairbnb.com til at identificere de tilsvarende potentielle adresser i BBR, og dernæst er ejernes fornavne fra BBR blevet sammenholdt med navnet på den pågældende Airbnb-vært. På den måde har forskerne kunnet identificere et individ bag 32% af annoncerne. Det drejer sig om 12.774 værter, og det er dem, der udgør det “kerneudsnit”, som undersøgelsen er baseret på. Hvad angår de resterende 68% af annoncerne, har forskerne identificeret flere personer med det samme fornavn som den pågældende annonces vært. For her at kunne identificere værten, har forskerne anvendt et maskinlæringsprogram (XGBoost), der er trænet dels på “kerneudsnittet”, dels alle de øvrige potentielle kandidater (de der ikke har det samme fornavn). Således har forskerne været i stand til at identificere yderligere 9.269 værter. Undersøgelsen indeholder resultater fra både “kerneudsnittet” og det udvidede udsnit af værter.

Undersøgelsens analyser

Forskerne har for det første studeret sandsynligheden for, at en person der bor i København er vært på Airbnb. Detaljer vedrørende denne analyse og de præcise variable bag estimaterne er beskrevet i undersøgelsen.

For det andet har forskerne sammenholdt annoncernes huslejer med de anmeldelser, som lejerne har givet lejemålene, for dermed at anslå de pågældende værters lejeindtægt, såvel som deres skattepligt (ved at fratrække det ligningsmæssige fradrag år for år). Der er anvendt forskellige indkomst-scenarier (de er nærmere beskrevet i undersøgelsen) for at teste resultaternes validitet. Værternes skattepligt er derpå blevet sammenholdt med den lejeindtægt de har opgivet på selvangivelsen. Ufuldstændigt opgivet indkomst er defineret som forskellen mellem den anslåede skattepligtige indkomst og den til skattemyndighederne opgivne lejeindtægt. Undersøgelsens modeller redegør for omfanget og andelen af den ufuldstændige opgivelse baseret på et stort antal karakteristika ved værterne og deres annoncer. For at måle de ummidelbare virkninger af aftalen om deling af oplysninger om brugerne mellem Airbnb og SKAT anslår forskerne desuden ændringen i opgivelser til skattemyndighederne fra 2018 til 2019.

Endelig indeholder undersøgelsen flere supplerende analyser, der tester virkningen af aftalen mellem Airbnb og SKAT på Airbnbs omsætning (når værter lægger annnoncer på henholdsvis tager dem af), samt et antal relevante data vedrørende aktivitetsniveauet på Airbnb, huslejer og lejemålenes kvalitet.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

The Hidden Costs of the Platform Economy: Tax Dishonesty by Airbnb Hosts

Gå til forskningsrapporten