Evaluering af Internationale fredsprojekter

Initiativ

ROCKWOOL Fonden støttede i perioden 2008-2012 en række internationale fredsprojekter gennemført i Libanon, Burundi, Uganda og Nepal. Udgangspunktet for at støtte fredsinitiativer i lande med en lang historie for interne og voldelige konflikter var at udvikle nye metoder til at engagere særligt børn og unge i det fredsskabende arbejde og give dem redskaber til konfliktløsning og fremme af fredelig sameksistens.

Billede

Evalueringerne

Libanon: Evalueringen blev udført af Intercultural Management Institute (IMI), American University og havde til formål at dokumentere de oplevelser og erfaringer, som henholdsvis trænere, de deltagende børn og deres forældre fik gennem deltagelse i CCPA’s aktiviteter. Desuden undersøgte evalueringen potentialet i at bruge børn og unge aktivt i fredsskabende initiativer, samt hvilken påvirkning oprettelsen af de mange fodboldklubber havde på styrkelsen af demokratiske og mellemfolkelige værdier blandt de deltagende børn og voksne. SFCG projektet er ikke blevet evalueret.

 

Burundi, Uganda og Nepal: Evalueringerne og den opsamlende syntese note blev udarbejdet af Tana Copenhagen ApS og havde til formål at vurdere projekterne ud fra følgende kriterier; i) innovative metoder anvendt i mobiliseringen af børn og unge i det fredsskabende arbejde; ii) projekternes indflydelse på at håndtere konflikter og fremme fredelig sameksistens; iii) potentialet for at udbrede de anvendte metoder og redskaber.

 

Evalueringsmetode

 

Alle evalueringerne brugte kvalitative metoder til at indsamle information, primært fra de børn og unge, der deltog i projekterne, men også fra ansatte i de lokale organisationer, der stod for implementeringen, samt forældre til de deltagende børn og unge. Der blev gennemført individuelle interviews, og særligt fokusgruppeinterviews blev brugt i indsamling af information blandt de involverede børn og unge. Desuden blev projektdokumenter og andet baggrundsmateriale analyseret som en del af datagrundlaget i evalueringerne.

Hovedresultater

Libanon: Projektet viste, at der var grobund for frivilligt foreningsarbejde i Libanon med oprettelse af over 100 fodboldklubber i projektperioden. Fodboldklubberne gav børnene øgede muligheder for at mødes på tværs af etniske og sociale skel. Der var også indikationer på, at børnene gennem deres deltagelse i klubbernes aktiviteter opnåede en øget forståelse for aspekter som selvdisciplin, tolerance og håndtering af konflikter. Der var en generel anerkendelse af de frivillige træneres evner til at engagere børnene i træningsaktiviteter på en inkluderende facon. På det eksisterende datagrundlag var det dog ikke muligt at dokumentere, om CCPA’s aktiviteter bidrog til at styrke civilsamfundet og fremme fredelig sameksistens.

 

Burundi, Uganda og Nepal: Projektet medvirkede til en øget forståelse blandt de involverede unge omkring årsager til konflikt og deres muligheder for at agere og finde løsninger på konflikter. Projektet medvirkede desuden til en styrket håndtering af metoder og redskaber til konfliktløsning og særligt i Burundi en øget involvering af de unge i traditionelle konfliktløsningsprocesser. En afledt effekt af alle tre projekter var en styrkelse af de unges indbyrdes sociale kapital, hvilket gjorde dem i stand til i fællesskab at forbedre deres egne levevilkår. Selvom den overordnede tilgang ikke var innovativ som sådan, så blev der identificeret innovative elementer i de enkelte projekter, som beslutningen om at involvere relativt ressourcestærke unge, og at undgå direkte finansiel støtte til at opretholde gruppernes aktiviteter.